รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน ชำระผ่าน QRCode
( รอยืนยันจากธนาคาร )
การชำระเงินสมบูรณ์
( ยืนยันจากธนาคาร )
รวม
8 ธ.ค. 2566 140 0 5090 5230
9 ธ.ค. 2566 56 0 2029 2085
10 ธ.ค. 2566 56 0 1350 1406
11 ธ.ค. 2566 42 0 1397 1439
12 ธ.ค. 2566 48 0 1458 1506
13 ธ.ค. 2566 58 0 1278 1336
14 ธ.ค. 2566 36 0 1217 1253
15 ธ.ค. 2566 32 0 1392 1424
16 ธ.ค. 2566 38 0 1517 1555
17 ธ.ค. 2566 59 0 2718 2777
18 ธ.ค. 2566 180 0 4357 4538
รวม 745 0 23803 24549