รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน ชำระผ่าน QRCode
( รอยืนยันจากธนาคาร )
การชำระเงินสมบูรณ์
( ยืนยันจากธนาคาร )
รวม
29 พ.ย. 2565 184 0 3799 3983
30 พ.ย. 2565 80 0 2002 2082
1 ธ.ค. 2565 56 0 1358 1414
2 ธ.ค. 2565 43 0 1169 1212
3 ธ.ค. 2565 28 0 958 986
4 ธ.ค. 2565 23 0 908 931
5 ธ.ค. 2565 30 0 1021 1051
6 ธ.ค. 2565 50 0 1628 1678
7 ธ.ค. 2565 37 0 1696 1733
8 ธ.ค. 2565 66 0 2640 2706
9 ธ.ค. 2565 122 0 4062 4184
รวม 719 0 21241 21960