รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน ชำระผ่าน QRCode
( รอยืนยันจากธนาคาร )
การชำระเงินสมบูรณ์
( ยืนยันจากธนาคาร )
รวม
20 มี.ค. 2566 124 0 3020 3144
21 มี.ค. 2566 54 0 1795 1849
22 มี.ค. 2566 54 0 1640 1694
23 มี.ค. 2566 82 0 2117 2199
24 มี.ค. 2566 95 0 3212 3307
รวม 409 0 11784 12193