1.ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน

นักศึกษาต้อง
ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน
เพื่อใช้ Login เข้าสู่ระบบ
ในการลงทะเบียนเรียน

2.ลงทะเบียนเรียน
Parrot Three

นักศึกษาทำรายการ
ลงทะเบียนเรียน โดยศึกษ
าคำแนะนำลงทะเบียน
มาก่อนล่วงหน้า

3.ตรวจสอบการลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียนเรียน
และผลการชำระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

4.พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียน

นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียน หลังจาก
การลงทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์

ประกาศ / ข้อควรทราบ

รายงาน