ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียน

ไม่อยู่ในช่วงวันและเวลาของการลงทะเบียนเรียน ระบบไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน