ระเบียบมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา RU100 (ความรู้คู่คุณธรรม)

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายใ้หนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ักับสังคม เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุขจึงเปิดกระบวนวิชา RU100 (ความรู้คู่คุณธรรม) โดย มติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 กำหนดให้เป็นกระบวนวิชาบังคับ สำหรับนักสึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป เป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ไม่เก็บค่าหน่วยกิต แต่จะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดสอน ดังนี้
1. เืพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติ วิสัยทัศน์ และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยใช้เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหา
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีเป็นพื้นฐานในความเข้าใจเกี่ยวกับชาติภูมิ ในการดำรงเอกลักษณ์และความมั่นคงของชาติ
3. ให้รู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความเข้าใจในความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ
4. ให้มีความรู้และความเข้าใจในสภาวการณ์ทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
สำหรับนักศึกษา รหัส 43....ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตที่จบการศึกษาก่อนภาค 1/2554 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2554

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรีนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยตามข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2526 ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2526 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยความเห็นชอบของ ทปม.วาระที่ 3.9 ครั้งที่ 30/2538 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538 จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 27 เมษายน 2535 เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้เป็นแนวดำเนินการเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน คือ
1.มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบีนเรียนกระบวนวิชานั้นไว้ มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จกภายในภาคเรียนนั้น
2. นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบีนบเรียนกระบวนวิชาใดซ้ำไว้ เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ นักศึกษานั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยเต็มจำนวนได้ โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบกระบวนวิชาที่บอกเลิกในภาคเรียนนั้น
ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ทุกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำไว้ในภาคฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิขอคืนเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบริการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกัน(ถ้ามี) ได้อีกด้วย
3.นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดซ้ำไว้ เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกัน (ถ้ามี) และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้ โดยนักศึกษาต้องนำหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
ในการขอคืนเงินเพราะนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำไว้และสอบได้ ให้นักศึกษาไปดำเนินการที่คณะเพื่อให้คณะรับรองผลการสอบก่อนแล้ว ไปดำเนินการต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน (อาคาร สวป. ชั้น 1 ) จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอน ยกเว้นในการขอคืนเงินตามข้อ 1 และ 3 ให้นักศึกษาติดต่อดำเนินการได้ที่ฝ่ายจัดรารางสอนและลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องไปติดต่อที่คณะ
อนึ่ง ในการดำเนินการขอคืนเงินทั้ง 3 กรณี นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินของภาคที่นักศึกษาต้องการขอคืนเงิน พร้อมสำเนาไปแสดงด้วย และเมื่อนักศึกษาได้ไปยื่นคำร้องไว้ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนแล้วให้ไปขอรับคำร้องเพื่อไปขอรับเงินที่กองคลัง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่นัดรับคำร้อง หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์
4.การบอกเลิกกระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนซ้ำไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2526 ข้อ 18 และการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2526 ข้อ 9 ถ้านักศึกษาไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาอื่นๆ ให้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป่
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2538

ขั้นตอนการบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชา

ข้อควรปฎิบัติในการบอกเลิกเพิ่มกระบวนวิชาให้ดำเนินการดังนี้
1.ยื่นคำร้องที่คณะเพื่อขออนุมัติรัรบรองผลการสอบในภาคที่สอบผ่าน
2.ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มจากสมุดแถบรหัสวิชา (มร.37)
3.จัดแถบรหัสกระบวนวิชาตามตัวอักษร A-Z และเรียงหมายเลขจากน้อยไปหามาก ลงในช่องพลาสติกด้านขวาของสมุดลงทะเบียน (มร.36)
3.1 จัดกระบวนวิชาที่บอกเลิกลงในช่องหมายเลข 1-8
3.2 จัดกระบวนวิชาที่บอกเพิ่มลงในช่องหมายเลข 9-16
3.3 ถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
3.4 บัตรประจำตัวนักศึกษา
4. ยื่นเอกสารตามข้อ 1-3 ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป.ชั้น 1 ช่องที่ 10-13
4.1 กรณีจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่บอกเพิ่มมากกว่าจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่บอกเลิก ให้นักศึกษาไปชำระเงินที่กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี ก่อนยื่นคำร้อง และสมุดลงทะเบียนเรียน(มร.36)
4.2 เจ้าหน้าที่ที่รับคำร้องและสมุดลงทะเบียนเรียน(มร.36) ดำเนินการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา และออกใบหลักฐานการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา (มร.29) คืนให้นักศึกษา 1 ฉบับ แนบติดไว้กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในในการยื่นคำร้องคืนเงินในกรณีบอกเลิกกระบวนวิชา และใช้เอกสารนี้เมื่อเข้าสอบกรณีที่บอกเพิ่มกระบวนวิชาหรือติดต่อกับมหาวิทยาลัย
    หมายเหตุ

1. นักศึกษารับหลักฐานการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา (มร.29) คืนแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อน ถ้ามีข้อผิดพลาดให้ทักท้วงทันทีหากผ่านพ้นไปแล้ว จะไม่แก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. นักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบกระบวนวิชาที่บอกเลิกในภาคเดียวกัน

คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ดูรายละเอียดจากสูตรใบเสร็จรับเงิน
2. ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคปกติ เว้นแต่ นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิตทุกคณะ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนและขอจบได้ไม่ไเกิน 22 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิต ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียน
ไว้ในภาคก่อนหน้าแล้ว
3. ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน เว้นแต่ นักศึกษาซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทุกคุณะ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนและขอจบได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตซึ่งได้ลงทะเบียน
ไว้ในกาคก่อนหน้าแล้ว
4. สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำหรือเกินเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้
เนื่องจากจะจบการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการลงทะเบียนเรียน
5. ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาที่เปิดสอนใน ม.ร.30 ในภาคนี้เท่านั้น
6. ต้องไม่ให้วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน ยกเว้น ผู้ขอจบการศึกษาในภาคนี้ โดยยื่นคำขอสอบซ้ำซ้อนที่คณะในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรียน
7. ลงทะเบียนเรียนแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ไม่ได้
8. เก็บสมุดลงทะเบียน(ม.ร.36) และ ม.ร.37 ไว้ใช้ในคราวต่อไป
9. หากมีปัญหาเรื่องหลักสูตร ให้นักศึกษาติดต่อคณะที่ศึกษาอยู่
    หมายเหตุ

1. กระบวนวิชาใดไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค 1 จะลงทะเบียนสอบซ่อมวิชานั้นๆ ในภาคสอบซ่อมของภาค 1 ไม่ได้ และ
2. กระบวนวิชาใดไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค 2 หรือ ภาคฤดูร้อน จะลงทะเบียนสอบซ่อมวิชานั้นๆ ในภาคสอบซ่อมของภาค 2 หรือ ภาคฤดูร้อนไม่ได้

การขอสอบซ้ำซ้อน

เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบภาคการศึกษาเท่านั้น โดยดำเนินการที่คณะซึ่งนักศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้สอบซ้ำซ้อน เงื่อนไขของการขอสอบซ้ำซ้อน
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาคนี้
1.2 กระบวนวิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อนต้องไมเ่ป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้
2. การยื่อขอสอบซ้ำซ้อน
กรอกแบบฟอนร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่คณะกำหนดต่อคณบดีหรือผู้แทน โดยดำเนินการในวันลงทะเบียนเรียน หรือวันสหุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ เมือ่ได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้
3. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
3.1 คณะดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเอง ตามวันและเวลาของการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเิพิ่มเวลาของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อนเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
3.2 ให้แจกข้อสอบวิชาแรกเพียงวิชาเดียว และหลังจากสอบไปแล้ว 1 ชั่วโมง ให้แจกข้อสอบวิชาที่สอง และ สาม (ถ้ามี)
3.3 เมือ่หมดเวลาการสอบวิชาแรก ใ้ห้เก็บกระดาษคำตอบวิชาแรกทันที
3.4 ให้คณะที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับ แล้วส่งข้อสอบ กระดำคอบทุกวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว (ตามประกาศ มร.ลว. 4 ก.พ.2524)

ข้อห้ามในการลงทะเบียนเรียน

1. ห้ามลงทะเบียนเรียนซ้ำ 2 ครั้ง (ที่มหาวิทยาลัยฯ) เว้นแต่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนแล้ว โดยนักศึกษาต้องคืนใบเสร็จรับเงินครั้งแรก โดยไม่ขอรับเงินคืน พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนใหม่ ทั้งหมด
2. ห้ามลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว
3. นักศึกษาที่ถูกลงโทษ "ห้ามลงทะเบียนเรียน" ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
4.ห้ามพระภิกษุและสามเณรลงทะเบียนเรียน เข้าฟังการบรรยายและเข้าสอบ (ประกาศมหาวิทยลัยรามคำแหง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519)
5. ลงทะเบียนเรียนแล้ว เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้