ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
2. ค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และภาค 2 ต่อเนื่องกันทุกภาค หากไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา
3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ดูรายละเอียดจากสูตรใบเสร็จรับเงิบ
4. ค่า LAB วิชาละ 100 บาท (ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
5. ค่าวัสดูสื่อสาร 300 บาท เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์ ภาคสื่อสารมวลชน(0308)

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษารหัส 53 - 54

 
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 100 300 425 13 325 100 300 725
2 50 100 300 450 14 350 100 300 750
3 75 100 300 475 15 375 100 300 775
4 100 100 300 500 16 400 100 300 800
5 125 100 300 525 17 425 100 300 825
6 150 100 300 550 18 450 100 300 850
7 175 100 300 575 19 475 100 300 875
8 200 100 300 600 20 500 100 300 900
9 225 100 300 625 21 525 100 300 925
10 250 100 300 650 22 550 100 300 950
11 275 100 300 675 23 575 100 300 975
12 300 100 300 700 24 600 100 300 1,000

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษาตั้งแต่รหัสปี 55 - 59

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 100 500 625 13 325 100 500 925
2 50 100 500 650 14 350 100 500 950
3 75 100 500 675 15 375 100 500 975
4 100 100 500 700 16 400 100 500 1,000
5 125 100 500 725 17 425 100 500 1,025
6 150 100 500 750 18 450 100 500 1,050
7 175 100 500 775 19 475 100 500 1,075
8 200 100 500 800 20 500 100 500 1,100
9 225 100 500 825 21 525 100 500 1,125
10 250 100 500 850 22 550 100 500 1,150
11 275 100 500 875 23 575 100 500 1,175
12 300 100 500 900 24 600 100 500 1,200

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษาตั้งแต่รหัสปี 60 เป็นต้นไป

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 100 800 925 12 300 100 800 1,200
2 50 100 800 950 13 325 100 800 1,225
3 75 100 800 975 14 350 100 800 1,250
4 100 100 800 1,000 15 375 100 800 1,275
5 125 100 800 1,025 16 400 100 800 1,300
6 150 100 800 1,050 17 425 100 800 1,325
7 175 100 800 1,075 18 450 100 800 1,350
8 200 100 800 1,100 19 475 100 800 1,375
9 225 100 800 1,125 20 500 100 800 1,400
10 250 100 800 1,150 21 525 100 800 1,425
11 275 100 800 1,175 22 550 100 800 1,450

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษา PRE-DEGREE รหัส 53 - 59

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 100 300 450 12 600 100 300 1,000
2 100 100 300 500 13 650 100 300 1,050
3 150 100 300 550 14 700 100 300 1,100
4 200 100 300 600 15 750 100 300 1,150
5 250 100 300 650 16 800 100 300 1,200
6 300 100 300 700 17 850 100 300 1,250
7 350 100 300 750 18 900 100 300 1,300
8 400 100 300 800 19 950 100 300 1,350
9 450 100 300 850 20 1,000 100 300 1,400
10 500 100 300 900 21 1,050 100 300 1,450
11 550 100 300 950 22 1,100 100 300 1,500
12 600 100 300 1,000 24 1,200 100 300 1,600

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษา PRE-DEGREE รหัส 60 เป็นต้นไป

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 100 500 650 12 600 100 500 1,200
2 100 100 500 700 13 650 100 500 1,250
3 150 100 500 750 14 700 100 500 1,300
4 200 100 500 800 15 750 100 500 1,350
5 250 100 500 850 16 800 100 500 1,400
6 300 100 500 900 17 850 100 500 1,450
7 350 100 500 950 18 900 100 500 1,500
8 400 100 500 1,000 19 950 100 500 1,550
9 450 100 500 1,050 20 1,000 100 500 1,600
10 500 100 500 1,100 21 1,050 100 500 1,650
11 550 100 500 1,150 22 1,100 100 500 1,700

สูตรใบเสร็จรับเงิน "สอบซ่อม" ของนักศึกษาทุกชั้นปี

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 200 225 13 325 - 200 525
2 50 - 200 250 14 350 - 200 550
3 75 - 200 275 15 375 - 200 575
4 100 - 200 300 16 400 - 200 600
5 125 - 200 325 17 425 - 200 625
6 150 - 200 350 18 450 - 200 650
7 175 - 200 375 19 475 - 200 675
8 200 - 200 400 20 500 - 200 700
9 225 - 200 425 21 525 - 200 725
10 250 - 200 450 22 550 - 200 750
11 275 - 200 475 23 575 - 200 775
12 300 - 200 500 24 600 - 200 800

สูตรใบเสร็จรับเงิน "สอบซ่อม" ของนักศึกษา PRE-DEGREE ทุกชั้นปี

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 - 200 250 13 650 - 200 850
2 100 - 200 300 14 700 - 200 900
3 150 - 200 350 15 750 - 200 950
4 200 - 200 400 16 800 - 200 1,000
5 250 - 200 450 17 850 - 200 1,050
6 300 - 200 500 18 900 - 200 1,100
7 350 - 200 550 19 950 - 200 1,150
8 400 - 200 600 20 1,000 - 200 1,200
9 450 - 200 650 21 1,050 - 200 1,250
10 500 - 200 700 22 1,100 - 200 1,300
11 550 - 200 750 23 1,150 - 200 1,350
12 600 - 200 800 24 1,200 - 200 1,400

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษารหัส 53 - 54

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 200 225 10 250 - 200 450
2 50 - 200 250 11 275 - 200 475
3 75 - 200 275 12 300 - 200 500
4 100 - 200 300 13 325 - 200 525
5 125 - 200 325 14 350 - 200 550
6 150 - 200 350 15 375 - 200 575
7 175 - 200 375 16 400 - 200 600
8 200 - 200 400 17 425 - 200 625
9 225 - 200 425 18 450 - 200 650

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษาตั้งแต่รหัสปี 55 - 59

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 300 325 10 250 - 300 550
2 50 - 300 350 11 275 - 300 575
3 75 - 300 375 12 300 - 300 600
4 100 - 300 400 13 325 - 300 625
5 125 - 300 425 14 350 - 300 650
6 150 - 300 450 15 375 - 300 675
7 175 - 300 475 16 400 - 300 700
8 200 - 300 500 17 425 - 300 725
9 225 - 300 525 18 450 - 300 750

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษาตั้งแต่รหัสปี 60 เป็นต้นไป

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 500 525 6 150 - 500 650
2 50 - 500 550 7 175 - 500 675
3 75 - 500 575 8 200 - 500 700
4 100 - 500 600 9 225 - 500 725
5 125 - 500 625 - - - -- -

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษา PRE-DEGREE รหัส 53 - 59

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 - 200 250 7 350 - 200 550
2 100 - 200 300 8 400 - 200 600
3 150 - 200 350 9 450 - 200 650
4 200 - 200 400 10 500 - 200 700
5 250 - 200 450 11 550 - 200 750
6 300 - 200 500 12 600 - 200 800

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษา PRE-DEGREE รหัส 60 เป็นต้นไป

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 - 300 350 6 300 - 300 600
2 100 - 300 400 7 350 - 300 650
3 150 - 300 450 8 400 - 300 700
4 200 - 300 500 9 450 - 300 750
5 250 - 300 550 - - - - -