คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน
 
ข้อกำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน
1. หลังจากทำการลงทะเบียนให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา10 บาท
2.นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินหลังจากชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน โดยสามารถตรวจสอบผล
การลงทะเบียนและ ชำระเงินได้ จากหัวข้อ "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน"
3. นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนทุกภาค
4. นักศึกษาต้องตรวจสอบรหัสกระบวนวิชา ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
5. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลง
การลงทะเบียนให้นักศึกษามาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย ตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมชำระ ค่าลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
6. ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อชำระเงินถูกต้อง
7. หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษามาติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service ) อาคาร KLB ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับใบเสร็จ ภายในวัน-เวลาราชการ
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.การขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านเป็นขั้นตอนให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในการขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องเพื่อทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อนักศึกษาได้
2. การตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน เป็นขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบกระบวนวิชา ที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ว่าเปิดสอนหรือไม่
3. การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องกรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านให้ถูกต้อง จึงจะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และเพื่อความรวดเร็วถูกต้อง นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรของแต่ละคณะ/สาขา ที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียน
4.การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน หลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนของนักศึกษาได้
5.การลืมรหัสผ่าน เป็นขั้นตอนเพื่อให้นักศึกษา สามารถเข้ามาดูรหัสผ่าน ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน