ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนที่ 3
   3.1 เข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
จากหน้าจอตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน พิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ได้จากการขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบผลการลงทะเบียนต่อไป
   3.2.แสดงสถานะการลงทะเบียนเรียน
ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนเรียน โดยแสดงรายละเอียดวิชา และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง แสดงสถานะ
การชำระเงิน นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินและพิมพ์ใบชำระเงินได้ กรณีที่ยังไม่ชำระเงิน การลงทะเบียน
จะสมบูรณ์ เมื่อหน้าจอปรากฎข้อความ "การลงทะเบียนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้รับการชำระเงิน จากนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว"